Jakie są podstawowe wymogi importu – poradnik przedsiębiorcy

Jest to inaczej przewóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym aktem regulującym zagadnienia związane z importem towarów jest ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku.

Pełne członkostwo Polski w Unii Europejskiej sprawia, że możemy swobodnie handlować z innymi krajami na terenie UE. Wszystkie przepisy zostały bowiem ujednolicone. Państwa członkowskie mają wspólne procedury i wymagania dotyczące importu, a także zasady zarówno oceny, jak i wprowadzania produktów na rynek. Niemniej jednak, w wypadku innych krajów, znajdujących się w Azji czy Amerykach, procedura ta ulega zmianom.

Niezbędne dokumenty handlowe związane z importem:

  • faktura handlowa z warunkami dostawy i tłumaczenie faktury (invoice),
  • konosament, morski list przewozowy (bill of landing),
  • oryginał świadectwa pochodzenia,
  • specyfikacja zgodna z konosamentem (packaging list).

Inne dokumenty to na przykład certyfikat CE, wymagany w wypadku niektórych wyrobów w Unii Europejskiej. Ponadto, niektóre towary potrzebują tzw. Pozwolenia przywozu. Jest to specjalna licencja importowa, która gwarantuje dopuszczenie do obrotu na obszarze UE pewnych grup towarów.

Jednolity rynek towarów to podstawa funkcjonowania swobodnego przepływu towarów w UE. Oznacza to, że nie ma żadnych ograniczeń ilościowych w przywozie i wywozie towarów (poza ściśle określonymi wyjątkami). Niemniej jednak towary wprowadzane do obrotu na rynku unijnym muszą spełniać ściśle określone wymagania.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa produktów podczas importu

Bezpieczny produkt nie stwarza zagrożenia dla konsumentów lub stwarza jedynie znikome. Obejmuje to zarówno warunki używania, czas korzystania, rodzaj produktu, sposób uruchomienia, instalację czy konserwację wyrobu. Ocena bezpieczeństwa produktu obejmuje m.in.:

  • cechy produktu (skład, opakowanie, instrukcje),
  • oddziaływanie na inne produkty (jeśli taki jest jego zamiar),
  • wygląd, oznakowanie, ostrzeżenia dotyczące jego użytkowania itp.,
  • kategorie konsumentów narażonych na niebezpieczeństwo w związku z jego eksploatacją.
EnglishBrazil