Prawo a transport towarów niebezpiecznych

Ładunki niebezpieczne w transporcie zostały specjalnie opisane w aktach prawnych. Do grupy ładunków niebezpiecznych należą wszelkie substancje, materiały i przedmioty, których przewóz dopuszczalny jest tylko na specjalnych warunkach, określonych odrębnymi przepisami. Przede wszystkim mowa tutaj o Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Jak wyglądają wspomniane przepisy?

Akty regulujące kwestie przewozu towarów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne to przedmioty wybuchowe, substancje zapalne, trujące, zakaźne, żrące czy promieniotwórcze. Konwencja ADR podzieliła te materiały na odpowiednie klasy:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe

  1. Gazy (2.1 – Gazy palne, 2.2 – Gazy niepalne, 2.3 – Gazy trujące)

3 – Materiały ciekłe zapalne

4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone

4.2 – Materiały samozapalne

4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne

5.1 – Materiały utleniające

5.2 – Nadtlenki organiczne

6.1 – Materiały trujące

6.2 – Materiały zakaźne

7 – Materiały promieniotwórcze

8 – Materiały żrące

9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Ponieważ przewóz tego typu ładunków odbywa się nie tylko drogą lądową ‒ transport samochodowy i kolejowy ‒ ale także wodną i powietrzną, to regulowany jest oddzielną umową międzynarodową w zależności od metody przewozu. Można wyróżnić pięć najważniejszych aktów, które regulują kwestie transportu materiałów niebezpiecznych, są to:

  • w transporcie drogowym ‒ europejska konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych (konwencja ADR);
  • w transporcie kolejowym ‒ regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (regulamin RID);
  • w transporcie drogą powietrzną ‒ Techniczne Instrukcje Bezpieczeństwa w transporcie lotniczym materiałów niebezpiecznych (Instrukcje Techniczne ICAO);
  • w transporcie morskim ‒ przepisy międzynarodowe dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych (Kodeks IMGD);
  • w przewozie żegluga śródlądową ‒ Europejskie Porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (Umowa ADN).

W Polsce transport na największą skalę dobywa się drogą samochodową, dlatego dla przewoźników najważniejszym dokumentem regulującym zasady przewozu towarów niebezpiecznych po drogach będzie wspomniana wcześniej konwencja ADR.

Określa ona m.in.:

  • wymagania w stosunku do załogi
  • dokumentację, którą trzeba posiadać podczas transportu
  • wszelkie wymagania co do konstrukcji pojazdów

Jednocześnie w polskim prawie znajdują się odpowiednie przepisy regulujące obrót towarami niebezpiecznymi. Chodzi na przykład o Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112271367/U/D20111367Lj.pdf), a także Ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (link: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf). Wszystkie te dokumenty stanowią wzajemnie uzupełniającą się całość przepisów.

Kompleksowa organizacja transportu lotniczego

Jako specjaliści w branży spedycyjnej proponujemy sprawdzone rozwiązania transportowe oraz logistyczne opracowane przez doświadczonych fachowców, którzy zawsze dążą do ograniczenia między innymi czasu realizacji, ryzyka, emisji CO2 i ogólnych kosztów operacyjnych. Działając od lat, zbudowaliśmy sieć partnerstwa na całym świecie, dlatego dzisiaj zapewniamy organizację transportu lotniczego przesyłek tradycyjnych, wielkogabarytowych, niestandardowych bądź niebezpiecznych. Niezależnie od rodzaju towarów do wysyłki – do współpracy zapraszamy małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa!

Transport lotniczy towarów niebezpiecznych

Chcąc wysłać niebezpieczny towar, trzeba szczegółowo poznać aktualne przepisy prawa dotyczące transportu lotniczego, w tym wytyczne określające jak pakować czy oznakowywać przesyłki, jak również to, jaka dokumentacja jest wymagana. Niekiedy należy też zapewnić niebezpiecznym towarom kontrolowaną temperaturę, dlatego, aby mieć pewność, że transport lotniczy przebiega bezpiecznie, warto zlecić zarządzanie przesyłkami specjalistom w firmie Cargo WWS. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu!

EnglishBrazil